!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Majgläntan

Norra Frösunda

Bakgrund

Norra Frösunda är en fortsättning på den bebyggelse som håller på att slutföras i de södra delarna av Frösunda. Tillsammans bildar bebyggelsen en helt ny stadsdel i Solna. Området är beläget mellan E4 och norra stambanan, söder om bostadsområdet Ritorp. Det ligger alltså mitt i Solna, nära den vackra nationalstadsparken.

Planområdet avgränsas i norr av bostadsområdet Ritorp, i väster av Kolonnvägen, i öster av E4 och i söder av Befästningskullen och den nya bebyggelsen som växer fram där.

 

Utbyggnadsområdet norra Frösunda. Illustration: Greta Bagewitz

 

Planering och utformning

Här räknar man med att kunna bygga 700 lägenheter och 45 000 m² kontor. Det planeras också för en skola och en utökning av Ulriksdals idrottsplats.

Bostadshusen byggs i fem våningar, med enstaka sexvåningshus i markerade hörnlägen. Kontorshusen mot Brunnsviken och nationalstadsparken blir fem våningar med en indragen sjätte våning. Gustav III:s boulevard är huvudgata genom hela Frösundaområdet.

I området sparas de befintliga grönområdena Ballongberget och Befästningskullen som delar i ett grönstråk genom hela Frösundaområdet, som kopplas samman med Frösunda stadsdelspark i söder. Grönstråket skall ha kontakter norrut med Ulriksdalsfältet och vidare mot Järvafältet.

I planområdets norra del planeras en vattenpark. Råstaån, som idag går kulverterad under området, skall lyftas upp till ytan och skapa en vacker och spännande närrekreationsmiljö för de boende.

För att området skall kunna byggas ut i sin helhet krävs att den kraftledning som går genom området tas bort. Detta beräknas kunna ske 2005-06.

 

Detaljplan för Kv Marielund m fl

Detaljplanens syfte är att fullfölja pågående utbyggnad av kontor och bostäder i Norra Frösunda. Planen är en fortsättning på detaljplanen för Norra Frösunda och den den medger bland annat ca 250 lägenheter, ett kontorshus, en skola och en idrottsplats.

 

Bakgrund

Området är beläget i den norra delen av Frösunda, söder om befintlig bebyggelse i Ritorp. Byggstart för bostäderna skedde under 2008.

Vad är det som planeras?

Detaljplanens syfte är att fullfölja pågående utbyggnad av kontor och bostäder. I de centrala delarna föreslås ca 250 lägenheter i flerfamiljshus. Bebyggelsen följer huvudgatornas sträckning med femvåningshus med vissa markeringar i sex våningar. Mot Regementsgatan föreslås fyra parallellställda fyravåningshus, anpassade till de befintliga bostäderna i Ritorpsområdet. Denna plan är en fortsättning på detaljplanen för Norra Frösunda.

 

Illustrationsplan Marielund


Kontorshuset mot E4 utgör det sista huset i raden av representativa kontorshus i fronten mot E4 och Nationalstadsparken. Kontoret skall, liksom de tidigare planlagda, fungera som en bullerskärm för de innanförliggande bostäderna.

Kring f.d. Ritorps Hantverksgård föreslås en skoltomt, där det är möjligt att i framtiden bygga en skola. Skolbyggnaden kan även inrymma en förskola. Tillfart till skolan och den intilliggande idrottsplatsen sker söderifrån, från Gustav III:s boulevard.

På Ulriksdals idrottsplats planeras den stora gräsplanen för fotboll ersättas av en ishall rymmande två hockeyrinkar för i första hand ungdomsträning. Vid infarten intill Kolonnvägen föreslås möjlighet att uppföra en byggnad innehållande gym, styrketräning, kontorsutrymmen och ett antal övernattningsrum.

 

Centralt i området föreslås en park där den idag kulverterade Råstaån tas fram i ytläge och dit områdets dagvatten leds.


Planprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan inledningssvis tas fram. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen skickas ut för utställning innan den godkänns av stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Samrådstiden var 4 juli-12 september 2005. Planförslaget ställdes ut för granskning under tiden 14 november-16 december 2005. Byggnadsnämnden godkände den nya planen vid sitt sammanträde den 19 april 2006. Efter antagande i kommunfullmäktige den 28 augusti 2006 vann planen laga kraft 22 september 2006.