!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Majgläntan

Idrottsplatsen

Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen


Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av kv Idrottsplatsen i Ritorp. Planen skall möjliggöra uppförande av en ny simhall och andra lokaler för idrottsändamål.

Bakgrund
Solna är i behov av en ny simhall. Området söder om befintlig idrottsplats i norra Frösunda anses lämpligt för ändamålet.

Gällande plan för området är detaljplan för kv. Marielund m fl. som vann laga kraft i september 2006. För det nu aktuella planområdet är marken kvartersmark som medger att en byggnad för idrottsändamål uppförs. Byggrätten är väldigt preciserad och den medger fem våningar. Övrig mark runt omkring är i planen prickmarkerad dvs. ej byggbar. Denna preciserade byggrätt motsvarar inte kommunens intentioner för en ny simhall på platsen. En mer flexibel byggrätt för simhall behövs istället på platsen. Därför görs nu en ny detaljplan.Vad är det som planeras?
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny simhall, andra lokaler för idrottsändamål samt till verksamheten kopplade kontors-, kansli-, handels- och serviceverksamheter. Planen skall också ge möjlighet att skapa parkeringsplatser för verksamheten.

Planen har utformats relativt flexibelt för att tillmötesgå framtida behov av idrottslokaler. Skillnaderna jämfört med gällande plan rör framförallt byggrättens storlek och placering. Vid utformningen av området förespråkas i planen att simhallen placeras i östra delen av planområdet. En sådan placering skapar en bra miljö mot de nybyggda och planerade bostäderna, den planerade parken och skolan som gällande detaljplanen medger. En ny simhall i den östra delen av planområdet kan på ett bra sätt definiera Gustav III:s Boulevard och utgöra en trevlig entré till Frösunda. Planen medger också parkering inom kvartersmark. Att denna placeras i västra delen av området bedöms ge positiva följder då ökad trafik längre in i Frösunda till stor del kan undvikas.

Planprocessen
Detaljplanen innebär i stort sett endast förändringar i byggrättens storlek och placering jämfört med gällande plan. Planförslaget är också förenligt med översiktsplanen. Den hanteras därför med ett enkelt planförfarande. Detta innebär att ett förslag till detaljplan tas fram. Planförslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen antas av byggnadsnämnden.